วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่10

ศึกษาข้อมูลก่อนเรียน เรื่อวิธีการใช้งาน 

WordpressThaiAcademyEdition
เริ่มต้นจากการดาวน์โหลดขอ้มูลจาก wordpressthai.com
 จากนั้นจัดการ Extract ไฟล์ลงเครื่อง


 


 เริ่มต้นการใช้งานโดยการคลิกที่ usbwebserver จะดังภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกที่คำว่า Localhost เพื่อเริ่มเข้าสู่การปรับแต่งเว็ปสิ่งที่ได้คือหน้าเว็ปชี้แจงโปรแกรม ซึ่ง
ที่ต้องทำต่อไปคือคลิกที่ลิ้ง localhost:8080 เพื่อเริ่มต้น 


จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ในที่นี้คือ admin เมื่อเส็จ
แล้วจะเข้าสู่ระบบจักการเว็ป
เมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถเพิ่ม จัด ปรับแต่ง ได้ตามความต้องการ ในที่นี้ดิฉันทดลองปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลลงไป เพื่อเป็นการศึกษาการทำงาน ก่อนอาจารย์สอนในสัปดาห์ต่อไป ดังนี้
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556


บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่9


วันนี้เป็นการสอบกลางภาคสำหรับหรับรายวิชานี้ โดยแบ่งเป็นสอบปฏิบัติและสอบผ่านระบบออนไลน์
จากนั้นอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ Google Translate และแนะนำเว็ปไซด์สำหรับตรวจสอบแกรมม่าว่าถูกต้องหรือไม่ คือ http://www.free-grammar-check.com/ และซอฟแวร์ฟรีที่ใช้เช็คแกรมม่า สามารถดาวน์โหลดฟรี่นั้นคือ gingersoftware สามารดาวน์โหลดได้ ที่นี่บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่8อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่ง google sites โดยใช้แม่แบบจาก
ไซด์ของอาจารย์ นั้นคือ

โดยนำข้อมูลการทำวิจัยของนักศึกษาใส่ลงไป เป็นไซด์การทำวิจัยส่วนตัวhttps://sites.google.com/site/chandraresearchers/บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่7


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือ

หลักการตั้งชื่องานวิจัย โดยที่ยกตัวอย่าง
โครงการออกแบบหนังสือภาพและรวบรวมข้อมูลรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลตั้งแต่ปีคศ.1900-1970

VPAT

V=Variable ตัวแปรที่ศึกษา

V1=ตัวแปรต้น(ที่ศึกษา) การออกแบบหนังสือ ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ การออกแบบจัดหน้าหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือ วัตถุประสงค์กำกับไว้
V2.= ตัวแปรตาม ผลงานที่สำเร็จออกมา เป็นอย่างไร คุณลัีกษณะที่ปรากฏ เนื้อหา
ใครรับรอง ใคร/ผู้ใดช่วยสนับสนุนว่าได้ผลอย่างไร ระดับใด ใช้งาน...

P = Population ประชากรที่ร่วมศึกษาเช่น คน สัตว์ สิ่งของ

P1=ผลงานที่สำเร็จออกมาคือหนังสือ
P2=ความเห็นของคนผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับรอง

A= Area ขอบเขตที่จะกระทำหรือศึกษา กรอบงาน กรอบสิ่งที่ต้องศึกษา

A1= เนื้อหา >รถยนต์>โบราณ>รูปแบบ
A2= เวลาของเนื้อหา period >รถยนต์>โบราณ>ปี/รุ่น...ถึง....
A3= ประเภท-เงื่อนไขของงาน หนังสือ... /พ็อกเก็ตบุ๊ก/เย็บเล่ม/ที่ระลึกงานศพ..สำหรับบุคคลที่รักและต้องการสะสม-

นำข้อมูลไปใช้.....
T=time เช่นปีที่ทำศึกษา รถยนต์ประเภทนั่งในปีคศ....

และทำตาราง คำนวณค่าใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย โดยใช้ Spreadsheet


บันทึกการเรียนการสอนครั้งที่6


การใช้งาน Microsoft word 2010

- Get adigital ID เป็นคำส่งที่เป็นการรับรองเอกสารเปลี่ยนแปลงเจ้าของ โดยเราสามารถ
กรอกชื่อ e-mail ชื่อสถาบัน และสถานที่ สามารถใส่คุณสมบัติต่างๆได้ เช่น
ชื่อเรื่อง คำสำคัญในการค้นหา(tags),คำอธิบาย และอื่นๆ และเมื่อเราเซฟไฟล์
แล้ว รายละเอียดต่างๆจะดูได้เมื่อเราคลิกขวาที่ชื่อไฟล์>properties>sumary
นอกจากนี้ Microsoft word 2010 ยังสามารถตั้งค่าการจำกัดเอกสารให้เราเป็น
ผู้แก้ไขได้คนเดียว

วิธีการรักษาสิทธิ์ของงานเราเองโดยการใส่ลายน้ำ
ไว้ที่พื้นหลังเอกสาร,การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ,การย่อหน้า,การตั้งค่าtheme,
การใส่หัวกระดาษ,การใส่เลขหน้า


อ่านเพิ่มเติม »